سایت های استاتیک از اولین سایت هایی بود که طراحی شد. در وب سایت های استاتیک اطلاعات و ...
طراحی سایتاستاتیک |طراحی سایت |طراحی وب سایت|طراحیسایتارزان|طراحیسایتحرفه ای سایت هایاستاتیکاز اولین سایت هایی بود که طراحی شد.دروب سایت هایاستاتیکاطلاعات و محتویاتوب سایتیکبار جمع آوری و طراحی می شود. تغییردر آنها باید توسططراحوب سایت انجامگیرد. ویرایشسایت مورد نظرمشتری باید به گونه ای باشد کهتغییراتی در ساختارسایت به وجودنیاورد.وب سایت استاتیک بیشتربرای شرکت هایی که قصد حضور دراینترنت را دارند و تغییر دروب سایتآنها به چند مورد در ماه محدود میشود، مناسب است. معمولا این روشطراحی سایتو بهینه سازی سایتاز نظر اقتصادی هزینه اولیه پائین ترینسبت به روش های دیگرطراحی وب سایتدارد. در اینسایت کنترلپنلی وجود ندارد که بتوان با کمک آنسایترا مدیریت کرد و یاتغییراتی را در آن اعمال نمود. ویرایشسایت، ابتدا باتوجه به ساختار طراحی شده برای صفحاتو پس از هماهنگی های لازم، ایناطلاعات توسط طراحانسایت قابلتغییر است. اگر تغییراتی را بخواهیمبر سایت استاتیکاعمال کنیم باید از طراحوب سایتکمک بگیریم. سایت استاتیکاز لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمیباشد، به دلیل اینکه نمی تواناطلاعاتی را بهسایت افزود واگر قرار به ویرایش سایت باشد بایدطوری باشد که ساختار اصلی سایت تغییرنکند. نونگار انواعوب سایت استاتیکرا با طراحی گرافیکی زیبا و امکاناتکامل، طراحی و راه اندازی می نماید .نونگار بعد از طراحیو آپلود سایتایستا شما می تواند طی قردادی جداگانهخدمات پشتیبانی بعد از آپلود را نیزبه شما ارائه دهد تبدیل سایت استاتیک به داینامیک تبدیل سایت استاتیک به داینامیک و برعکس ؛ به طورخلاصه، به سایتی که پنل مدیریتی نداشته باشد و یک فرد عادی نتواند آن را مدیریت کند(مطلبی داخل آن قرار دهد یا حذف کند)،سایت استاتیک می گویند و بهسایتی که دارایپنل مدیریت محتوا باشد و مدیرسایتبتواند به راحتی درون آن مطلب و تصاویر دلخواهرا قرار داده و ویرایش کند، سایت داینامیک یا پویا می گویند. اگروب سایتشمااستاتیک طراحی شده و برای هر تغییر در متن، مبلغی از شما دریافت می کنند، میتوانیدبا تبدیلسایتو حفظ ظاهر آن،سایت را داینامیککرده و خودتان مدیر آن باشید تا درهر زمان که مایل بودید آن را ویرایش کنید. استدیو ایلیانا این مهم را به عهده گرفتهو تضمین کننده کیفیت مطلوب و مورد رضایت شما است. تفاوتسایتاستاتیک باداینامیک چیست؟ 1- اصولا سایتهای ایستا یا استاتیک، سایتهایی هستند که ضرورتی برایتغییر مداوم اطلاعات آنها احساس نمی شود. اینگونهوب سایتها معمولا تنها جهت معرفیکاربرد دارند. عملیات به روز رسانی محتوایسایت به ندرت صورت می پذیرد و نیازی بهارائه خدمات به هر شکل به صورت آنلاین در اینگونهسایتها دیده نشده است. مسلماهزینه های طراحی سایت برای اینگونهسایت ها کمتر از نوع دیگر است ولی در صورتی کهبخواهید تغییری دروب سایتایجاد کنید حتماً باید از طراح خود بخواهید این کار رابرای شما انجام دهد چونوب سایتپنل مدیریتی ندارد. غالباً برای به روز رسانی ازشما هزینه ای دریافت می شود. 2- در مقابلسایتهای پویا یاداینامیک، نیاز به تغییر مداوم اطلاعات و محتوا داشتهو بنا به نیازمندی و کاربردسایت،طراحی و توسعه می یابند. هزینه هایطراحی سایت ونگهداری اینگونهوب سایتها بیشتر ازسایت هایاستاتیک بوده ولی هزینه های بعدی رادر پی نخواهد داشت. 3- در این میان می توان به تقسیم بندی در حد وسطسایتهای پویا و سایتهای ایستا رسید،که می توان تحت عنوان سایتهای نیمه پویا به آنها اشاره داشت. در سایتهای نیمه پویا ، ضرورتی جهت تغییر محتوا و اطلاعاتسایت دیده نمی شود، منتهیارائه خدماتی همچون امکان ارتباط با بینندگان از طریق فرم های خاص و یا ارائه خدماتو کالاهای ثابت از طریقوب سایترا می توان با برنامه نویسی بخشی ازسایت فراهمنمود. فواید سایت های استاتیک: √ هزینه طراحی کم √ حجم پائین محتویات √ امنیت بالا معایب سایت هایاستاتیک: √ هزینه های به روز رسانیوب سایت √ نبود امکانات مدیریتی √ لزوم ارتباط باطراحسایت جهت به روز رسانی √ وقت گیر بودن اعمال تغییرات داخل سایت فواید سایت های داینامیک: √ بدون هزینه به روز رسانی √ دارای پنل مدیریتی برای اعمال تغییرات توسط یک شخص با دانش معمولی √ ایجاد بی نهایت صفحه، بی نهایت نوشته درسایت تنها با چند کلیک √ حجم پائین دیتا خصوصاً برایسایت های بزرگ √ امکان به روز رسانی 24 ساعته توسط شما √ مدیریت سئوی قوی (برای بالا بردن رتبهسایت در موتورهای جستجو مثل گوگل، آپدیتشدن مداومسایت لازم است. بنابراینوب سایتهای سئو، عموماً داینامیک طراحی می شوند.) معایب سایت های داینامیک: (درصورت طراحی نادرست) امنیت پائین تر (در صورتی کهسایت داینامیک شما از دیتابیس استفاده کند، می بایستدر طراحی و کد نویسی سیستم مدیریت محتوای آن دقت داشت چرا که اکثر نفوذهای اینترنتیاز طریق آپلود شل یا دیتابیس اینجکشن است. بنابراین دقت در انتخاب شرکتطراحی وب سایت، بسیار مهم است. ذکر این نکته نیز مهم است که با طراحی صحیح و استفاده از روشهای مطمئن کد کردن اطلاعات، میتوان امنیت سایت های داینامیک را بسیار بالا برد.همانگونه که اکثرسایت های دولتی وپرتال ها داینامیک هستند. ) سوء استفاده های شرکت های طراح (به روز رسانی سیستم مدیریت محتوا، نصب سیستم جدیدترو اعمال تغییرات می تواند یکی از دلایلی باشد که شرکتطراحی وب سایت پس از مدتی ازشما تقاضای وجه کند! در صورتی که این موارد در قرارداد قید نشده باشد، انجام ایناعمال کاملاً غیر انسانی است و از اخلاق کاری به دور است. بنابر این همواره سعیکنید در انتخاب شرکتطراحی وب سایت خود و قراردادی که امضا میکنید دقت داشته باشید وبا یک فرد آگاه مشورت نمایید )