دانشگاه زابل ... تولید دانش و فکر در گستره دامپروری استان و ... - طراحی شده بر ...
رویکرد های پایه ای گروه پژوهشی گاو سیستانی(نشخوارکنندگان) - طراحی شده بر اساس دوره های کوتاه مدت, میان مدت و دراز مدت - تدوین راهبردهای توسعه دامپروری منطقه - تعیین احتیاجات غذایی در دوره های رشدی مختلف(انرژی, پروتئین و....) - تعیین پتانسیل های تولیدی نژاد های دامی( شیر, گوشت, کرک, پشم) - ارزیابی ژنتیکی و همبستگی عوامل محیطی در میزان تولید - شناسایی عوامل بیماریزا و حساسیت های بهداشتی - رفتارشناسی - معرفی پتانسیل های دامها به روستاییان جهت کمک به توسعه پایدار در روستا - برنامه ریزی و اجرا برنامه آمیخته گری و نژاد سازی - کاهش هزینه های تولید و اقتصادی کردن پرورش دامها در شرایط صنعتی و روستایی - برآورد تکرار پذیری و وراثت پذیری صفات - بومی کردن دانش های نوین دامپروری - آموزش و انتقال یافته به دامپروران منطقه - استفاده از پتانسیلهای خوراکی منطقه جهت تغذیه دام ها - معرفی استعدادهای دام های بومی به عنوان ذخایر ارزشمند ژنتیکی کشور - استفاده از دانش های نوین مانند کلونیک, انتقال جنین در دامهای بومی