فایل اتوکد شهر زابل ... نام خود در سایت شهرسازی ... در مناطق شهری; طراحی مرز ...
فایل اتوکد شهر زابل (نقشه کامل+کاربری) – فایل کامل و با حجم بالا و جزئیات کامل کاربری و اجزا چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در این بخش فایل های کد مناطق قرار می گیرد. نکته قابل توجه:این فایل ها فونت مخصوص سازمان نقشه برداری را لازم دارد تا اسم خیابان ها و کوچه ها درست نمایش داده شود.اگر فونت ها بر روی ویندوز شما نصب باشد کلمات و اسم های نقشه درست نمایش داده می شود.( در صورت لزوم ) رمز: www.shahrsazionline.com فایل اتوکد شهر زابل